Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Da li je Božiji Poslanik s.a.v.a. klanjao stavljajući čelo na pločicu (turbet)?

Prema hadisima i predajama o kojima se slažu i Šije i ehli sunnet, Božiji Poslanik s.a.v.a. uvijek je sedždu činio na zemlji, kamenu ili sedžadi koja je bila napravljena od palminih listova i nije nikad sedždu činio na tepihu, na komadu odjeće i sl. Za dokaz ove tvrdnje pogledati ćemo najvjerodostojne knjige ehli sunneta:

  • Sedžda na zemlji:

Šije i ehli sunnet se slažu da je Božiji Poslanik s.a.v.a. sedždu učinio na samu zemlju i uvjek je govorio:

أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ... وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا .

Meni je dato pet stvari koji nisu nikome date prije mene... meni je data zemlja da na nju činim sedždu i da bude pročišćavač (tj. da čisti da je čista).

 

Sahih Buhari, prvi tom, str. 86.

Također prenosi se od Ebu Vaila da je rekao:

رأيت النبي ( ص ) إذا سجد وضع جبهته وأنفه على الأرض .

Vidio sam Božijeg Poslanika s.a.v.a. kada je činio sedždu da bi svoje čelo i nos stavio na zemlju.

Ahkamu-l-Kur'an, Al-Hisas, treći tom, str. 36.

Musned Ahmeda, četvrti tom, str. 315 i 317.

Ashabi Božijeg Poslanika prativši Allahovog mlijenika sedždu su činili na zemlji:

وعن أبي عبيدة أن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض.

Ebi Ubejde prenosi da Ibn Mes'ud kada bi klanjao sedždu činio na zemlji.

Medžme-ul-Zevaid, Al-hejsami, drugi tom, str. 57.

Prenosi se također da su neki ashabi kao što je Mesruk ibn Adžde imali neku pločicu (onako kako današnije Šije imaju) i za vrijeme putovanja ili kada je bio na brodu klanjali bi stavljajući čelo na nju.

حدثنا محمد قال كان مسروق إذا خرج يخرج بلبنة يسجد عليها في السفينة .

Prenio nam je Muhamed da kada bi Mesruk bio na putu ili na brodu uzeo bih dio zemlje kako bi na nju sedždu činio.

Al-Tabakat Al-Kubra, Muhamed ibn Sa'd, šesti tom, str. 79.

Slične hadise možemo naći i u drugim izvorima i kod Šija i kod ehli sunneta.

 

  • Sedžda na kamen:

Prenosi se od Ibn Abbasa da je rekao:

أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم سجدعلى الحجر .

Božiji Poslanik s.a.v.a. je sedždu činio na kamenu.

Ovaj hadis prenose Hakim Nejšaburi i Zehebi i govore da je hadis vjerodostojan.

Al-Mustedrek, Hakim Nejšaburi, treći tom, str. 473.

 

  • Sedžda na sedžadi koja je napravljena od palminih listova:

Muslim u svom zbirku hadisa od Ebu Sa'id Hudrija prenosi sljedeće:

حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ .

Prenosi Ebu Sa'id Hudri da je došao kod Poslanika s.a.v.a. i vidio ga kako sedždu čini na sedžadi napravljenoj od palminih listova.

Sahih Muslim, drugi tom, str. 62. (Knjiga As-Salat, poglavlja As-Salat fi Saub Vahid)

Također Buhari i Muslim prenose od Majke vjernih, Mejmune da je rekla:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

Božiji Poslanik s.a.v.a. klanjao je na Humru (nešto poput sedžade koja je napravljena od palminih listova)

Sahih Buhari, prvi tom, str. 101. (Knjiga As-Salat, poglavlja As'Salat Ala Humra)

Sahih Muslim, drugi tom, str. 128. (Knjiga As-Salat, poglavlja Fadl Salat Al-Džama'a)

Muslim također prenosi od Aiše da je rekla:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ .

Prenosi se od Aiše da je rekla, Božiji Poslanik s.a.v.a. meni je govorio da mu dam Humru. Rekla sam mu da sam u hajzu (menstruaciji). On mi je odgovorio, nisu ti ruke u menstruaciji.

Sahih Muslim, prvi tom, str. 168.

Hejsami jedan od velikih učenjaka ehli sunneta u svojoj knjizi piše sljedeće:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها. رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح .

Ibn Omer prenosi da je Božiji Poslanik s.a.v.a. klanjao na sedžadi od Humre (sedžada napravljena od palminih listova) i činio je sedždu na njoj. Pripovjeda Ahmed i Al-bezar i Al-Taberani u knjizi Al-Mu'džem Al-Kebir. Prenosilaci hadisa su vjerodostojni.

Medž'me Az-Zava'id, Hejsami, drugi tom, str. 56.

 

  • Šta je to Humra?

Ibn Selam u knjizi Karib Al-Hadis, pozivajući se na ashaba Ebu Ubejda definiše i objašnjava šta je ta "Humra".

وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام أنه كان يسجد على الخمرة . قال أبو عبيد : الخمرة شئ منسوج يعمل من سعف النخل ويرمل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك ، فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في صلاة أو مضجع لو أكثر من ذلك فحينئذ حصير وليس بخمرة .

Rekao je Ebu Ubejd da je Humra mala sedžada koja je napravljena od palminih listova. Ta sedžada je tako mala da se samo čelo može staviti na nju ili je malo veća, međutim ako je toliko velika da bi cijelo tijelo mogla obuhvatiti, u tom slučaju se zove "Hasira".

Karib Al-Hadis, Ibn Selam, prvi tom, str. 276-277.

 

  • Naredba Božijeg Poslanika da se sedžda mora činiti na zemlji:

U mnogim hadisima i predajama se govori kako je Božiji Poslanik s.a.v.a. onima koji nisu sedždu činili na zemlji naredio da obavezno sedždu čine na zemlji. Za dokaz uzmiamo hadis prenesen u ehli sunnitskim knjigama:

Abdul-Rezak San'ani od Halid Al-džehni prenosi sljedeće:

رأى النبي (صلى الله عليه و آله وسلم) صهيبا يسجدكأنه يتقي التراب فقال له: تربّ وجهك يا صهيب .

Božiji Poslanik s.a.v.a. vidio je čovjeka po imenu Sahiba kako prilikom sedžde nije pazio da njegovo čelo bude stavljeno na zemlju. Božiji Poslanik s.a.v.a. mu je rekao: "O Sahibe, svoje čelo stavi na zemlju."

Al-Musnef, Abdul-Rezak Al-San'ani, prvi tom, str. 391, hadis br. 1528.

Kenzul-Ummal, sedmi tom, str. 465.

Od Umm Salame se prenosi da je rekla:

رأى النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) غلاما لنا يقال له أفلح ينفخ إذا سجد، فقال: ياأفلح تربّ .

Božiji Poslanik s.a.v.a. vidio je našeg roba koga smo zvali Aflah kako je udaljio svoje lice od zemlje prilikom sedžde, pa mu je Poslanik s.a.v.a. rekao: "O Aflehu, stavi lice na zemlju."

Božiji Poslanik s.a.v.a zabranio je ashabima da sedždu čine na turban:

عن عياض بن عبداللّه القرشي :رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده :ارفع عمامتك، وأومأ إلى جبهته .

Ajaz ibn Abdullah Al-Kurejši pripovjeda da je Božiji Poslanik s.a.v.a vidio čovjeka kako je sedždu učinio na dio svog turbana. Božiji Poslanik s.a.v.a. mu je pokazajući rukom rekao da podigne svoj turban i pokazao mu kako da čelo stavi na zemlju.

As-Sunen Al-Kubra, Bejhaki, drugi tom, str. 105.

Također prenosi se od Zapovjednika vjernika, Imama Ali ibn Ebu Taliba da je rekao:

إذا كان أحدكم يصلي فليحسرالعمامةعن جبهته .

Kada neko od vas klanja, nek svoj turban odmakne od čela.

As-Sunen Al-Kubra, Bejhaki, drugi tom, str. 105.

Prema svim ovim hadisima i predajama vidimo da prilikom sedžde ne smije ništa biti između čela i zemlje, te da je Božiji Poslanik s.a.v.a. insistirao da ashabi sedždu čine na zemlji, kamenu ili na Humru. Tako i mi šije koji slijedimo pravi sunnet Božijeg Poslanika s.a.v.a. i njegovu časnu i čistu porodicu nosimo dio zemlje u obliku pločice ili kamena koji nazivamo "turbet" ili "mohr" kako bismo na njih sedždu učinili.

Lektorisao: A. M.