Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Da li je Allah dž. š. zadovoljan svim ashabima?

Ehli sunnet kako bi opravdao ashabe navodi 100. ajet sure At-Tewba i ovim ajetom tvrde da je Allah zadovoljan svim ashabima, i naravno s kim je Allah zadovoljan taj će biti u džennetu.

Mi smo u prethodnom tekstu odgovorili na pitanju da li će svi ashabi biti u džennetu i hadisom Božijeg Poslanika s.a.v.a. dokazali smo da neće svi ashabi biti u džennetu. U ovom tekstu ćemo sa izvora ehli sunneta pokazati da svi ashabi ne mogu biti tema ovog ajeta.

Dakle, što se tiče odgovora na ovo pitanje moramo reći sljedeće:

 1. Čak prema mišljenju ehli sunneta svi ashabi nisu tema ovog ajeta.
 2. "As-Sabikun" se ne odnosi na one koji su prije prešli na islam već se odnosi na vjerovanju i činjenju dobrih djela

Uzvišeni Allah u 100. ajetu sure At-Tewba hvali tri grupe:

 1. Prvi muhadžeri: u tekstu ajeta stoji "منالمهاجرین" koji se treba prevoditi prvi dio od muhadžera, što jasno znači da ovaj ajet ne obuhvata sve muhadžire, osim ako neko tvrdi da se riječ "من" (od) ne treba prevoditi, što naravno nije tačno.
 2. Prvi ensarije: ovo se odnosi na taj dio ashaba koji su na početku poslanstva jurili da pomognu Poslanika s.a.v.a. što naravno podrazumijeva da ne obuhvata sve asnare.
  Dakle, na početku ovog ajeta riječ je o dvije grupe: prva grupa muhadžira, i prva grupa ensarija koji su naravno pomagali Poslaniku s.a.v.a. u jačanju stupova islama. Da bismo opširnije govorili o ove dvije grupe možemo zaključiti da se ovaj ajet odnosi na osobe koji su prije bitke na Bedru prihvatili islam. A oni koji su tek nakon pobijede i pojačanja islama prihvatili islam automatski ispadaju iz ove dvije grupe i ako neko nešto tako tvrdi, mora dati dokaze.
 3. Oni koji ih (dvije prethodne grupe) slijede dobra djela čineći: ovaj dio ajeta se odnosi na one koji su prihvatili islam od bitke na Bedru do osvajanja Mekke, drugim riječima ne odnosi se na one koji su u devetoj godini (koja je poznata po imenom A'mul-Vofud) prihvatili islam.

Prema ovim riječima jasno se vidi da svi ashabi ne spadaju u grupu ashaba s kojima je Allah zadovljan, i ne možemo reći da je Allah zadovoljan svim ashabima čiji broj smatraju oko 10 hiljada (10 hiljada imena čija su imena spomenuta u raznim knjigama.)

Ono što smo naveli se razumije izsamog ajeta, međutim da vidimo kakvo su velikani ehli sunneta imali mišljenje o ovoj temi?

Ibn Džozi Hanbeli o ovom ajetu kaže da postoji šest raznih mišljenja o ashabima koji spadaju u ovaj ajet:

 1. Ajet se odnosi na one ashabe koji su klanjali prema dvije kible. Ovo je mišljenje Ebu Musa Eš'eri, Said ibn Musajeb, Ibn Sirin i Kutade.
 2. Oni koji su Poslaniku dali prisegu, koja je poznata pod imenom Bej'et Rizvan. Ovo je mišljenje Ša'bija.
 3. Ono koji su učestovali na bitci na Bedru. Ovo je mišljenje Ata ibn Ebu Rijah.
 4. Svi ashabi koji su vidjeli Poslanika s.a.v.a. ovo je mišljenje Muhamed ibn Ka'b Al Al-Karzi.
 5. Oni koji su prvi dostigli stepen šehadet. Ovo je mišljenje Maverdija.
 6. Oni koji su prije hidžre prihvatili islam. Ovo je mišljenje Gazi Ebu Je'la.

Zadul-Mesir, Ibn Džozi Hanbeli, treći tom, str. 333. Istraživač: Muhamed ibn Abdur-Rahman Abdullah.

 

Taberi također navodi slični tekst u svom tefsitu.

Tefsir Taberi, 11. Tom, str. 10.

 

Međutim Sujuti je uvjeren da se ovaj ajet odnosi samo na sljedeće ashabe: Ebu Bekr, Omer, Alija, Salman, Ammar te prenosi nekoliko hadisa za svoje tvrdnje.

Ad-Dor Al-Mansur, Sujuti, treći tom, str. 269.

 

Osim ove nesuglasice oko definicije ashaba koji ovaj ajet obuhvata, postoji i nesuglasice i u definiciji Tabi'ina.

Ibn džozi kaže: oni koji su uvjereni da Sabekin svi ashabi, uvjereni su također da Tabi'ini su oni nisu vidjeli Poslanika ali su vidjeli ashabe. Međutim oni koji su uvjereni da su Sabekin samo jedan dio ashaba, uvjereni su također da su Tabi'ini oni koji slijede ashabe u njihovom načinu života. Vrlina Sabekina je u tome što su dobra djela činili prije drugih.

Ibn Džarir i Sujuti kažu da  se ovaj dio ajeta odnosi na sve muslimane do Sudnjeg dana.

Sa'alebi kaže da Sabekin su ashabi koji su prisegu dali Poslaniku s.a.v.a. a "تابعینباحسان" (oni koji ih slijede dobra djela čineći) su ostali ashabi, međutim ovaj izraz obuhvata sve muslimane ummeta.

Tefsir Sa'alebi, treći tom, str. 208.

Sa toliko definicija koje ehli sunnet ima za značenje Sabekin i Tabi'in kako mogu tvrditi da se ovaj ajet odnosi na sve ashabe i da tim njih uvedu u džennet?

Osim toga moramo istaći da islam bez imana nema koristi, jer mnogi muslimani od ashaba jesu bili muslimani ali nisu bili vjernici. Uzvišeni Allah kaže:

 

قَالَتِالْأَعْرَابُآمَنَّاۖقُلْلَمْتُؤْمِنُواوَلَٰكِنْقُولُواأَسْلَمْنَاوَلَمَّايَدْخُلِالْإِيمَانُفِيقُلُوبِكُمْۖ

Neki beduini govore: "Mi vjerujemo!" Reci: "Vi ne vjerujete, ali recite: 'Mi se pokoravamo!', jer u srca vaša prava vjera još nije ušla. (Al-Hudžurat/14)

 

Prema tome vidi se da onaj ko tvrdi da je musliman nije obavezno i vjernik. Biti vjernik je visoki stepen koji se ne može lahko postići.

 

Također znamo da su mnogi od ashaba bili licemjeri, mnogi od njih su se odrekli islama nakon smrti Božijeg Poslanika s.a.v.a., mnogi od njih su uveli novotarije u vjeru. Kako onda za sve ashabe možemo reći da su tema ovog ajeta te da je Allah zadovoljan svima onima koji su vidjeli Božijeg Poslanika s.a.v.a.?