Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Salavat, poklon mu'minima od Allaha

Jedan od velikih poklona, koje je Uzvišeni Allah darovao mu'minima, jeste učenje salavata. Kako god mi govorili o ovom poklonu i njegovim efektima uvijek je to lijep govor. Salavat znači Božiji selam na Muhameda a.s. i njegovu porodicu. U suri Al-Ahzab, ajet 56, Uzvišeni Allah kaže: „Allah i meleci Njegovi donose salavat na Vjerovjesnika. O vi koji vjerujete! Donosite salavat na njega i selamite predano.“

 

Kao što Božiji Poslanik s.a.v.s. kaže potpuni salavat sadrži selam na njega i njegovu porodicu. Salavat kod dragog Boga dž.š. ima posebnu vrijednost i poseban status i učenje salavata nam donosi mnoga dobra. Može se reći da kada se prouči salavat svjesno i poštujući potrebne uvjete, to može biti sebeb rješenja mnogih problema i može čovjeku biti vodič kroz život. Salavat čini da srce zatreperi i poželi čistoću. Salavatom se čisti ljudska duša i putem salavata ljudima se spuštaju brojni bereketi sa neba Božije Milosti. Stoga, nikada ne treba zanemarivati uzvišenu vrijednost salavata.

Hazreti Muhamed a.s. i njegova časna porodica su jedan od oličenja i manifestacija Božijih imena i sifata. Stoga je neizmjerna ljepota da se na ova Božija imena stalno donose salavati i selami. Salavati i selami izrečeni istinskom spoznajom i ljubavlju približavaju insana njegovom Gospodaru. Među svim dovama, možda i nije moguće pronaći dovu, koja je uzvišena i vrijedna, kao što je to salavat, koja će imati takvu snagu duševne izgradnje. Jednom je neki čovjek došao Imamu Sadiku, neka je mir na njega i rekao: „Ušao sam u Božiju Kuću i nisam mogao da se sjetim nikakve dove, osim salavata. Imam reče: „Niko nije iz Ka'be izašao a da mu je djelo bilo bolje od tog tvoga.“ Ovaj zikr može da se shvati i prihvati kao zikr Uzvišenog Allaha, kao snažno uže Božije milosti i ljubavi za sve muslimane.

Salavat čovjeka podsjeća na Allaha i Njegovog Poslanika i ukazuje na poštivanje Božijih propisa i obilježja; jer sve što je Allah dž.š. propisao i označio kao ibadet mora se poštivati. Uzvišeni Allah dž.š. u suri Al-Hadždž, ajet 32 kaže: „To su( obredi hadždža). A ko veliča znakove Allahove, pa uistinu, to je od bogobojaznosti srca.“

Zaista, veličanje Božijih znakova, znači iskazivanje poštovanja onome što Allah voli i poštuje. U suštini, sve što je objavljeno kao učenje i naredbe u islamu i ljude podsjeća na Allaha i veličanstvenost Njegove vjere, između ostalog i salavat na Muhameda i njegovu porodicu, sve su to Allahovi znakovi i propisi. Naklonost i velika ljubav prema ovim velikanima vjere i radost zbog rodbinske povezanosti sa njima znak je iskazivanja poštovanja prema Allahovim znakovima.

Salavat je skupni zikir, tojest u sebi sadrži tevhid, nubuvet i velajet. Drugim riječima, osoba koja prouči salavat i kaže „ALLAHUMME SALLI ALA MUHAMMEDIN VE ALI MUHAMED“, kada izgovori Allah, time pokazuje da je muvehid, tojest monoteista i da prihvata Boga, s druge strane kada kaže „selam na Muhammeda“, to pokazuje da ta osoba prihvata nubuvet, tojest poslanstvo. Pored toga, kada osoba izgovori selam na porodicu Muhamedovu, to pokazuje da prihvata i velajet. Shodno tome, takva osoba prihvata tri osnove, a to su tevhid, nubuvet i velajet. Na taj način, salavat je odredio čovjekov put i učvrstio povezanost insana sa onima koji vole Allaha, Poslanika i Poslanikovu porodicu.

Ljudska vrijednost mjeri se po tome kojoj grupi ili partiji pripada. Sa stanovišta Kur'ana ljudi su ili pod upravom Kur'ana ili pod šejtanovom upravom. Allah dž.š. u suri Al-Maidah, ajet 56, kaže: „A ko uzme prijateljem Allaha i Poslanika Njegovog i one koji vjeruju - pa uistinu, stranka Allahova, oni će biti pobjednici.“ Shodno ovom ajetu, stranci Allahovoj pripadaju samo oni koji su pod Allahovom upravom, a to su Njegov Poslanik i istinski vjernici. Nema sumnje da stalno učenje salavata, što predstavlja vjeru u Božiji nadzor, nadzor Božijeg Poslanika i Imama, čovjeka održava na Allahovom putu i u Njegovoj stranci.

Od ostalih ciljeva učenja salavata jeste i spoznaja odnosa prema Božijem Poslaniku a.s. i njegovoj porodici. Postoje ljudi koji su se godinama zalagali i brojna znanja stekli, ali nemaju izgrađen nikakav odnos i vezu sa Poslanikom a.s. ili njegovom porodicom. Kada se čovjek samo nakratko nađe na putu spoznaje, osjeti veliku ljubav i nostalgiju za Božijim Poslanikom a.s. i shvata da je baš onako, kako Allah dž.š. kaže, da je Poslanik a.s. milost svim stvorenjima. Učenjem salavata na Poslanika milosti, otvaraju se nebeska vrata. Muhamed a.s. obraća se hazreti Aliji, neka je mir na njega i kaže: „Džibril me je obavijestio da kogod iz mog ummeta na mene i moju porodicu salavat donese, pred njim se otvaraju vrata nebesa a meleki na njega donose 70 salavata.“

Pored toga, učenje salavata čisti insana. Imam Sadik, neka je mir na njega, tumačeći salavat-ajet (sura Al-Ahzab, ajet 56) kaže: „Donošenje salavata od strane Boga je spuštanje milosti, kada meleki salavat donose to znači priznavanje čistoće, a od strane ljudi znači dovu i traženje milosti.“ Božiji Poslanik a.s. je rekao: „Najveći silnik od ljudi je onaj koji ne donese salavat kad se moje ime spomene.“ U stavri, kada čovjek donese salavat na Poslanika a.s., meleki ga očiste i za njega traže oprosta.“

Sljedeći bereket učenja salavata je mogućnost ispunjenja dova koje ljudi upućuju. Imajući u vidu da je veličina svake stvari vezana za subjekat, salavat na Muhameda i njegovu porodicu, zbog subjekta, a u ovom slučaju to je Božiji Poslanik i njegova časna porodica, je najuzvišenija dova što se čak smatra i uslovom za ispunjenje ostalih dova. Hazreti Alija, neka je mir na njega, je rekao: „Nijedna dova ne stiže do nebesa dok se ne donese salavat na Muahmeda a.s. i njegovu porodicu.“ Ponekad čovjek nema mnogo dobrih djela, ali salavat na Božijeg Poslanika i njegovu porodicu biva uzrokom da se dove prime i da se izbrišu grijesi dotične osobe. U vezi sa dovom, također su rekli, da ako čovjek želi da se njegove dove prime mora zajedno sa dovom donositi i salavate.

Imam Sadik, neka je mir na njega, je rekao: „Ako neko ima neku potrebu, treba prvo da donese salavat na Muhameda a.s. i njegovu porodicu, i tek nakon toga da iskaže svoju potrebu i onda opet na kraju dove da donese salavat. Jer je Allah dž.š. milostiviji od toga da primi dva salavata s početka i kraja, a da sredinu dove ne primi, tako da salavat na Muhammeda a.s. i njegovu porodicu sprječava da dova ne bude kabul.“ Od Poslanika islama a.s. se prenosi da je rekao: „Donošenje salavata na mene čini da vaše dove budu primljenje, donosi vam zadovoljstvo Božije i čišćenje vaših djela.“

Salavat otklanja mnogobrojne probleme u životu čovjeka i čini da čovjek bude zdrav. Jer Allah dž.š. upravo taj salavat, koji je čovjek proučio na Muhammeda a.s. i njegovu porodicu, poklanja čovjeku koji ga je proučio što dovodi do toga da se uklone brojne prepreke sa njegovog puta. Shodno tome, donošenje salavata otklanja nevolje i probleme iz muslimanske zajednice i čovjeku obezbjeđuje više hajra, časti i sigurnosti.

Imam Sadik, neka je mir na njega, prenosi da je Muhamed s.a.v.s. rekao: „Ko god donese salavat na mene, Allah dž.š. i Njegovi meleki donose salavate na tog insana...“

Možemo reći da je učenje salavata najodabranije dobro djelo, koje ima veliki efekat i uticaj u rješavanju poslova, uslišavanju dova i postizanju Allahove dž.š. blizine. Hajde da učenje salavata bude naš stalni zikr, kako bismo se okoristili bereketima tog učenja.