Šiijski web-portal Faizun

Switch to desktop Register Login

Polemike oko sure Al-Hamd

Imam Ebu Hanife i imam Malik vjerovali su da Bismillah al-Rehman al-Rahim nije dio Kur'ana. Abu Hurejre prenosi da je Poslanik (s) rekao:

"Ako neko uči Suru Al Hamd, on će učiti "Bismillah Al-Rahman Al- Rahim" jer je voditelj Kur´ana, voditelj knjige i Sab´an Min Al-Mathani "Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim" je dio njegovih ajeta"

Kanz al-Ummal, Svezak 7 stranica 437 Predaja 19665

Imam Ibn Hajar Asqalani ovu predaju proglasio kao "Sahih" u Talkhis Al-Habir, Svezak 1 stranica 233.

Pogledajmo sada šta je rekao Zapovjednik vjernih, Amir Al-Mu'minin, Alija ibn Ebu Talib (a.s.) u Al Itkan, svezak 1., strana 136. od Džalaludina Sujutija:

Neko je pitao Alija: "Šta je Sab'an Min Al-Mathani?" On je odgovorio: "To je sura Al-Hamd". Čovjek je rekao: "Sura Al-Hamd se sastoji od šest ajeta". On je odgovorio: "Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim" je također jedan ajet". Oko čuvenog Hanefijskog i Malikog uvjerenja o "Bismillah" možete pronaći u sljedećim cijenjenim knjigama ehli sunneta:

  • Tefsir Mazhari, Volum 1 strana 3 od Qazi Sanaullah Paani PattiTefsir Qurtubi, Volum 1 strana 92, Muqqadmah TafsirTefsir Fatah al Qadir, Volum 1 strana 7 od Qazi Shokani
  • Tefsir Khazin, Volum 1 strana 12, Muqqadmah
  • Tefsir Ibn Kathir, Volum 1 strana 20, Farid Book Depot, Dehli
  • Tefsir Ahkaam al Quran al Jasaas
  • Noor al Anwar , strana 9
  • Tefsir Kabir, Volum 1 strana 151
  • Tefsir Madarik , Volum 1 strana 13
  • Tefsir Kashaf, Volum 1 strana 1 od Allamah Zamakhshari
  • Umdatul Qari Shrah Sahih Bukhari, Volum 1 strana 12

U tefsiru od Ibn Kesira čitamo: "S druge strane, Malik, Ebu Hanifa i njihovi sljedbenici, rekli su da "Bismillah" nije ajet Al-Fatihe ili bilo koje druge sure."  Čitamo u Tefsiru Khazin: "imam Ebu Hanifa, imam Malik i imam Auzai potvrdili su da "Bismillah" nije dio sure Al-Fatihe, niti od bilo koje druge sure iz Kur'ana".

Ako se prema imamu Ebu Hanife "Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim" (U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog) nije dio bilo koje kur'anske sure onda je sunitska ulema počinila dodatak Kur'ana prilikom pisanja "Bismillah" na 113 mjesta. Ako je stvaranjem, dodavanjem ili brisanjem iz Kur'ana kufr onda Abu Hanifa je kafir ili današnji suniti su kafiri. Prema imamu Šafe'ija "Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim" je dio i ajet Kur'ana, a onaj ko odbaci jedan ajet iz Kur'ana je kafir, onda ne znači li to da imam Ebu Hanifa je Kafir prema Šafe'ijskom učenju? Šta čemo sad? Ako je Poslanik (s.a.v.a.) reko da Al-Hamd je voditelj Kur'ana i da Imam Ali a.s. i imam Šafe'i isto potvrđuju, da li to znači da su svi Hanefije nevjernici u očima Šafe'ija?

Pripremio: Džemail Seferi